Stacja Narciarska Kamienica

REGULAMIN

REGULAMIN
dla narciarzy korzystających z wyciągów stacji narciarskiej „KAMIENICA”.

 1. Podstawą do wjazdu wyciągiem jest posiadanie ważnego karnetu czasowego lub punktowego. Do kontroli ważności karnetu upoważniona jest obsługa wyciągu.
 2. Z wjazdu wyciągiem mogą korzystać osoby, które posiadają umiejętności samodzielnego przyjęcia i opuszczenia urządzenia holującego wyciągu oraz potrafią samodzielnie wjechać na całej trasie wjazdowej.
 3. Dojście do miejsca startu na peronie dolnym odbywa się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez obsługę wyciągu.
 4. Na peronie w miejscu oczekiwania na urządzenie holujące może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe osoby oczekują w kolejce przed bramką wejściową na peron.
 5. Na peronie w miejscu oczekiwania na urządzenie holujące może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe osoby oczekują w kolejce przed bramką wejściową na peron.
 6. Osoba oczekująca na peronie trzyma kijki narciarskie w jednej ręce. Drugą ręką chwyta za zaczep holujący i talerzyk wkłada pomiędzy uda. Przy starcie należy stać na sztywnych nogach (nie siadać na talerzyku), tak aby wystąpiło zjawisko holowania.
 7. Na jednym zaczepie holowniczym może wjechać tylko jedna osoba.
 8. Wjazd odbywa się wyłącznie po wyznaczonym torze wjazdowym. Wyjazd poza tor, zygzakowanie, wyczepianie się na trasie z zaczepu holującego przed dojazdem do peronu górnego są niedozwolone. Zabronione jest również wczepianie się na torze wjazdowym poza peronem dolnym.
 9. W razie wywrócenia się podczas wjazdu, należy niezwłocznie usunąć się z toru wjazdowego aby nie utrudniać wjazdu następnym narciarzom.
 10. W czasie wjazdu należy stosować się do znaków umieszczonych na podporach trasowych wyciągu oraz na peronie stacji górnej.
 11. Po wjeździe na peron górny, należy zwolnić zaczep holujący i odjechać wyznaczoną trasą poza peron, tak aby nie utrudniać ruchu następnym narciarzom. Postój na peronie jest niedozwolony.
 12. W przypadku zatrzymania wyciągu w czasie wjazdu, można nie wyczepiając się poczekać do ponownego uruchomienia, bądź w przypadku dłuższego postoju z przyczyn technicznych, wyczepić się z zaczepu holującego i zjechać do stacji dolnej.
 13. Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia obowiązuje przy wjeździe wyciągiem i zjeżdżaniu na trasie zjazdowej posiadanie kasku ochronnego, konstrukcyjnie do tego celu przeznaczonego. W przypadku nie spełnienia tego warunku, obsługa wyciągu zobowiązana jest do zabronienia korzystania z wyciągu i trasy zjazdowej danej osobie.
 14. Obsługa wyciągu może odmówić wstępu na wyciąg lub nakazać opuszczenie terenu Stacji osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 15. Do wjazdu poza kolejnością uprawnieni są pracownicy Stacji Narciarskiej Kamienica, ratownicy GOPR w czasie akcji ratunkowej oraz patrole policji.
 16. W razie wypadku należy niezwłocznie poinformować najbliższą obsługę wyciągu narciarskiego.
 17. Regulamin dotyczy narciarstwa i snowboardu.
 18. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować się do zaleceń obsługi wyciągu, oraz mają zastosowanie przepisy „Regulaminu dla narciarzy korzystających ze zorganizowanych trenów narciarskich w Stacji Narciarskiej Kamienica”, który jest dostępny w kasach sprzedających karnety i na stronie internetowej www.snkamienica.pl

REGULAMIN DLA NARCIARZY KORZYSTAJĄCYCH Z KOLEI LINOWEJ „BOLEK” W STACJI NARCIARSKIEJ KAMIENICA

 1. Podstawą do wjazdu koleją jest posiadanie ważnego karnetu na przejazd. Do kontroli karnetu upoważniona jest obsługa kolei. Dzieci mogą wjeżdżać koleją tylko pod opieką osób dorosłych.
 2. Dojazd do stacji dolnej i dojście do peronu dozwolone jest tylko po wyznaczonej przez obsługę kolei, trasie.
 3. Po wejściu na peron, należy oczekiwać na zielone światło semafora i otwarcie bramek taktujących. Oczekiwanie na peronie nie może utrudniać ruchu dla innych narciarzy oczekujących w kolejce.
 4. Po otwarciu bramek taktujących, należy wejść na ruchomy chodnik. Po wejściu na ruchomy chodnik nie należy przesuwać się do przodu lub do tyłu tylko stać w miejscu i oczekiwać na krzesło, które dogania oczekujących na ruchomym chodniku.
 5. Przez bramki taktujące może przejść maksymalnie cztery osoby, pozostali oczekują na następne otwarcie.
 6. Na ruchomym chodniku maksymalnie mogą przebywać cztery osoby.
 7. Po zajęciu miejsc na krześle, należy niezwłocznie zamknąć pałąk zabezpieczający, a narty zaprzeć na podnóżkach. Na krześle mogą wjeżdżać maksymalnie cztery osoby.
 8. Snowbordziści przy wsiadaniu na krzesło, jedną nogę muszą mieć odpiętą od wiązania.
 9. W czasie przejazdu na trasie należy stosować się do znaków informacyjnych umieszczonych na podporach trasowych kolei. Nie wolno otwierać pałąka zabezpieczającego przed dojazdem do peronu górnego. W czasie wjazdu nie wolno wstawać na krzesła i kołysać krzesłami.
 10. Po dojechaniu do peronu górnego, otworzyć pałąk zabezpieczający, stanąć na nartach lub desce snowboardowej i zjechać z peronu. Po zjechaniu z peronu niezwłocznie oddalić się od peronu aby nie utrudniać zjazdu następnym narciarzom.
 11. W przypadku zatrzymania kolei, należy czekać na krzesłach i stosować się do poleceń obsługi.
 12. Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia obowiązuje przy wjeździe koleją i zjeżdżaniu trasą zjazdową posiadanie kasku ochronnego, konstrukcyjnie do tego celu przeznaczonego. W przypadku nie spełnienia tego warunku, obsługa kolei zobowiązana jest do zabronienia korzystania z kolei i trasy zjazdowej danej osobie.
 13. Obsługa kolei może odmówić wstępu na kolej lub nakazać opuszczenie terenu Stacji osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 14. Do przejazdu poza kolejnością upoważnieni są pracownicy Stacji Narciarskiej Kamienica, ratownicy GOPR w czasie akcji ratunkowej oraz patrole policji.
 15. W razie wypadku lub potrzeby pomocy należy powiadomić obsługę kolei.
 16. W sprawach nie objętych regulaminem, należy stosować się do zaleceń obsługi kolei, oraz mają zastosowanie przepisy „Regulaminu dla narciarzy korzystających ze zorganizowanych trenów narciarskich w Stacji Narciarskiej Kamienica”, który jest dostępny w kasach sprzedających karnety i na stronie internetowej www.snkamienica.pl

REGULAMIN FIS

 1. Jeździmy tak, by nikomu nie zagrażać i nie przeszkadzać.
 2. Zawsze należy panować nad szybkością jazdy i dostosowywać ją do trasy, umiejętności i warunków atmosferycznych.
 3. Narciarz powinien wybierać taki tor jazdy, aby nie zagrażał innemu narciarzowi poruszającemu się po tej samej trasie.
 4. Wyprzedzać możemy z lewej albo z prawej strony, z góry albo z boku, ale zawsze narciarzowi, który jedzie przed nami, musimy dać pierwszeństwo przejazdu i zachować odpowiedni odstęp w czasie wyprzedzania.
 5. Narciarz ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy włączaniu się do ruchu i przy przekraczaniu trasy zjazdowej.
 6. Należy unikać pozostawania w miejscach słabo widocznych np. tuż za zakrętem. Po upadku należy jak najszybciej opuścić tor jazdy, zejść na pobocze trasy.
 7. Zakazane jest podchodzenie po trasie narciarskiej.
 8. Każdy narciarz powinien respektować wszelkie znaki na trasie. Mają one takie samo znaczenie jak znaki drogowe i tak samo obowiązują.
 9. W przypadku spostrzeżenia wypadku, każdy narciarz jest zobowiązany do niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Miejsce wypadku należy jak najszybciej oznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć.
 10. Każdy narciarz biorący udział w kolizji jest zobowiązany do podania swoich personaliów i wylegitymowania się.
 11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania wyłącznie po wyznaczonych trasach narciarskich.
 12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne oznaczenia np. trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki ograniczające /białe strzałki na błękitnym tle i inne.
 13. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie z oświetlonych, czynnych tras.
 14. Podczas korzystania z wyciągów narciarskich, wszyscy narciarze obowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z wyciągów narciarskich oraz stosować się do zaleceń obsługi.
 15. Kto naruszając reguły niniejszego regulaminu spowoduje wypadek, za jego skutki może ponieść odpowiedzialność karną i cywilną. Postanowienia regulaminu stanowią podstawę przy orzekaniu winy.

OGÓLNY REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ „KAMIENICA” W KAMIENICY.
DLA NARCIARZY KORZYSTAJĄCYCH ZE ZORGANIZOWANYCH TERENÓW NARCIARSKICH W STACJI NARCIARSKIEJ KAMIENICA.

 1. Karnety uprawniające do korzystania z wyciągów narciarskich i kolei linowej na terenie Stacji Narciarskiej Kamienica należy zakupić w kasach stacji, zachowując paragon jako dowód zakupu w przypadku wystąpienia ewentualnych reklamacji. Z karnetu może korzystać tylko osoba kupująca. Przekazywanie karnetu lub odsprzedanie innej osobie może spowodować zablokowanie karnetu, bez możliwości dalszego korzystania z karnetu i reklamacji. Na terenie Stacji Narciarskiej Kamienica można również korzystać z niektórych karnetów zakupionych w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra w ramach SKI REGIONU ŚNIEŻNIK. Wykaz wspólnych karnetów znajduje się w kasach i cennikach obu ośrodków. Zakup takich karnetów należy uzgadniać z obsługą kas.
 2. Przy zakupie karnetu pobierana jest zwrotna kaucja za kartę magnetyczną w wysokości 10 zł. Po wykorzystaniu, karnet można zwrócić i odebrać kaucję w kasie Stacji Narciarskiej Kamienica. Zwrot karnetu i odbiór kaucji powinny nastąpić do końca sezonu narciarskiego w którym karnet był zakupiony. Zakupiony karnet może być wykorzystywany przez kupującego wielokrotnie w ciągu całego sezonu narciarskiego i zwrócony przy ostatnim pobycie (kasy „nabijają” nowy zakup usługi na posiadanym przez klienta karnecie). Zwrotowi nie podlegają karnety BLACKCARD sprzedawane przez Ośrodek Narciarski Czarna Góra, gdyż są one własnością kupującego wliczoną w koszt zakupu.
 3. Zakupione karnety są ważne w godzinach pracy Stacji Narciarskiej Kamienica, które z ważnych przyczyn mogą ulec zmianie.
 4. Karnety sprzedawane są w systemie czasowym i punktowym. Karnety w systemie czasowym są ważne tylko w dniach i godzinach zakodowanych na karnecie przy jego zakupie. Karnety w systemie punktowym są ważne do końca sezonu narciarskiego, w którym są zakupione.
 5. Zakup lub posiadanie karnetu czasowego lub punktowego nie upoważnia do prowadzenia na terenie Stacji Narciarskiej Kamienica szkolenia jazdy na nartach lub snowboardzie przez podmioty lub osoby trzecie w celach zarobkowych, w tym umieszczania tablic reklamowych i rozdawania ulotek. Każda taka działalność wymaga pisemnej zgody zarządzającego Stacją Narciarską Kamienica.
 6. Ceny ulgowe lub rabaty grupowe są możliwe tylko przy zakupie karnetów czasowych. Wysokość rabatów dla grup zorganizowanych jest negocjowana indywidualnie przy zakupie karnetów. Minimalna ilość osób uznawana za grupę zorganizowaną wynosi 15 osób.
 7. Karnety ulgowe przysługują dzieciom do lat 13 oraz seniorom po 60 roku życia.
 8. Dzieci do 5 roku życia przejeżdżają przez bramkę razem z rodzicem na jednym karnecie.
 9. Złe warunki atmosferyczne i narciarskie, ilość narciarzy na stokach i w kolejkach do wyciągów i kolei linowej oraz czasowy brak dostępności do urządzeń transportu linowego lub stoku narciarskiego nie stanowią podstawy do zwrotu należności za zakupiony karnet w systemie czasowym lub punktowym.
 10. Zwrot za niewykorzystany karnet zakupiony w systemie czasowym może nastąpić w następujących przypadkach:
 11. - przestój wszystkich wyciągów narciarskich i kolei linowej trwający ponad 1,5 godziny, - wypadek posiadacza zakupionego karnetu uniemożliwiający dalsze korzystanie z wyciągów lub kolei linowej, potwierdzony przez ratownika narciarskiego lub GOPR.
 12. Zwrot za niewykorzystany czas danego karnetu następuje w sposób wprost proporcjonalny do czasu jego wykorzystanego na podstawie paragonu fiskalnego otrzymanego przy zakupie w kasie. Karnety w systemie punktowym nie podlegają zwrotowi jako że są ważne do końca sezonu narciarskiego.
 13. Zakup karnetu w systemie czasowym lub punktowym jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na wyciągach narciarskich, kolei linowej i stokach narciarskich na terenie Stacji Narciarskiej Kamienica.

URZĄDZENIA TRANSPORTU LINOWEGO

 1. Na terenie Stacji Narciarskiej Kamienica zainstalowana jest jedna kolej linowa BOLEK oraz trzy wyciągi narciarskie. Urządzenia te są objęte dozorem technicznym i dopuszczone do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny – Oddział Terenowy we Wrocławiu. Inne obiekty i urządzenia instalowane obok terenów Stacji Narciarskiej Kamienica przez osoby trzecie nie znajdują się na zorganizowanym terenie narciarskim, który jest pod nadzorem Stacji i Stacja Narciarska Kamienica za nie nie odpowiada.
 2. Osoby posiadające ważne karnety mogą korzystać z wyciągów narciarskich i kolei linowej należących do Stacji Narciarskiej Kamienica w godzinach otwarcia Stacji.
 3. W godzinach pracy kolei linowej i wyciągów narciarskich, obsługa może zatrzymać urządzenie w celu usunięcia usterek lub poprawienia warunków narciarskich. Przerwy te nie mogą być uznane za przyczynę zwrotu niewykorzystanych karnetów.
 4. Przed wejściem na peron kolei linowej i wyciągów narciarskich są umieszczone regulaminy techniczne danego urządzenia i tablice informacyjne, z którymi każdy korzystający z urządzenia powinien się zapoznać.
 5. Po zakończeniu pracy urządzeń w godzinach od 21.00 do 8.45, przebywanie osób postronnych na peronach, trasie i urządzeniach kolei linowej i wyciągów narciarskich jest zabronione.

NARCIARSKIE TRASY ZJAZDOWE

 1. Przy kolei linowej BOLEK i wyciągach narciarskich jest jedna trasa zjazdowa o minimalnej szerokości 30 m. Każda z tras jest w miarę potrzeby sztucznie naśnieżana, uprawiana ratrakiem, a miejsca niebezpieczne i przeszkody nieusuwalne są oznakowane i zabezpieczone.
 2. Zjazd odbywa się wyłącznie po oznaczonych i przygotowanych trasach zjazdowych. Za korzystanie z terenów poza trasami zjazdowymi należącymi do Stacji, Stacja Narciarska Kamienica nie bierze żadnej odpowiedzialności.
 3. Zjazd odbywa się na własne ryzyko zjeżdżającego. Stacja Narciarska Kamienica nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez korzystającego ze stoku artykułów 28, 29, 30, 31 Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r (Dz.U.Nr 208, poz 1241 z późniejszymi zmianami), a w szczególności za powstałe urazy związane z typowym ryzykiem sportowym, urazy spowodowane upadkiem, zderzenia pomiędzy uczestnikami zjazdu oraz zderzenia z elementami zabezpieczającymi trasę przejazdu.
 4. Jazdy wieczorne odbywają się tylko na trasach oświetlonych.
 5. Organizowanie zawodów w tym ustawianie tyczek slalomowych może się odbywać wyłącznie w miejscu, czasie i na warunkach uzgodnionych każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Stacji Narciarskiej Kamienica.
 6. Wstęp na trasy zjazdowe pieszych i saneczkarzy w godzinach pracy Stacji jest zabroniony.
 7. Przebywanie osób na trasach zjazdowych od godziny 21.00 do godziny 8:45 poza pracownikami Stacji jest zabronione.

INNE

 1. Uprawianie narciarstwa na terenie Stacji Narciarskiej Kamienica w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest zabronione.
 2. Obsługa Stacji może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie terenu Stacji osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 3. W razie wypadku z udziałem narciarzy, należy niezwłocznie zawiadomić najbliższą obsługę kolei linowej lub wyciągu narciarskiego, zabezpieczyć poszkodowanego, miejsce wypadku i świadków wypadku i oczekiwać na przybycie ratownika narciarskiego.
 4. Za sprzęt i inne przedmioty porzucone, zgubione lub pozostawione bez opieki na terenie Stacji, Stacja Narciarska Kamienica nie odpowiada.
 5. Ratownicy GOPR w czasie akcji ratunkowej i patrole Policji w czasie wykonywania obowiązków służbowych, uprawnieni są do bezpłatnego i poza kolejnością korzystania z urządzeń Stacji, po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą kolei linowej lub wyciągów narciarskich.
 6. Regulamin dotyczy uprawiających narciarstwo i snowboard.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Przedsiębiorca, Stacja Narciarska Kamienica, uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.

Stacja Narciarska Kamienica to:

1,5

km znakomicie przygotowanych tras

550

miejsc parkingowych tuż przy stokach

12 000

miejsc noclegowych

3 i 1

wyciągów i kolei
Stacja narciarska Stacja narciarska